Hva har du krav på ved flyforsinkelser og flyinnstillinger?

Hva har du krav på dersom flyet er innstillt eller forsinket


I kjølvannet av Norwegians instillinger av flere flyvninger gir vi deg en guide til hva du som forbruker kan kreve dersom ditt fly blir innstillt eller forsinket.
 

Rettigheter dersom flyselskapet kansellerer flyvningen

For det første kan du da kreve at kjøpet av billetter heves eller kreve omrutning på et så raskt tidspunkt som mulig eller på et senere tidspunkt som du selv velger med samme vilkår som billetten du kjøpte.
 
Dersom kanselleringen forhindrer deg i å komme hjem har du rett på forpleining i form av mat og drikke og denne forpleiningen skal stå forholdsmessig til den ventetiden du blir påført. Du skal også tilbys hotell dersom en eller flere ekstra netter med overnatting blir nødvendig, transport til og fra hotellet til flyplassen. I tillegg skal flyselskapet dekke utgiftene knyttet til to telefonsamtaler.
 
Man har rett til forpleining, dvs. mat og drikke som står i rimelig forhold til ventetiden, hotellinnkvartering der en eller flere ekstra overnattinger er nødvendig, transport til og fra hotellinnkvarteringen og dekning av utgifter til to telefonsamtaler.
 
Man har videre rett på økonomisk kompensasjon som reguleres etter EU-satser. Den økonomiske kompensasjonen kan imidlertid falle bort dersom flyselskapet informerer om kanselleringen innenfor en gitt tid eller dersom instillingen følger av det som kalles “ekstraordinær omstendighet”. Slike omstendigheter kan dreie seg om dårlige værforhold eller plutselige sikkerhetstiltak. Men her er det viktig å presisere at det er flyselskapet selv som må godtgjøre at det er snakk om en ekstraordinær omstendighet. En teknisk svikt ved flyet er for eksempel ikke en ekstraordinær omstendighet med mindre flyselskapet godtgjør at svikten var utenfor deres kontroll.
 

Den økonomiske kompensasjonen ved flyinstillinger

Standardsatsene for EU/EØS land ved instillinger av fly er som følger:
 

 • 250 euro for alle flygninger på høyst 1500 km
 • 400 euro for alle flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 km og alle andre flygninger på mellom 1500 og 3500 km
 • 600 euro for alle andre flygninger

 
Disse satsene kan imidlertid reduseres med halvparten dersom flyselskapet tilbyr en omruting til det endelige bestemmelsesstedet og ankomstiden ikke blir mer enn to timer timer ved flygninger på opptil 1500 km, tre timer ved flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 km og alle andre flygninger på mellom 1500 og 3500 km samt fire timer ved andre flyvninger.
 
Retten til kompensasjon i henhold til standardsatsene foreligger UAVHENGIG om kunder lider et økonomisk tap som følge av innstillingen og skal utbetales av flyselskapet umiddelbart etter henvendelse. Men dersom flyselskapet informerer kunden om instillingen tidligere enn 14 dager før avreisetidspunkt har man ikke rett på kompensasjon etter standardsatsene. Det samme gjelder dersom flyselskapet varseler om innstillingen mellom 7 og 14 dager før avreise og samtidig tilbyr omruting som innebærer avreise høyest 2 timer før opprinnelig avreisetid og ankomst høyest 4 timer etter opprinnelig ankomsttid. Dersom flyselskapet varsler om innstillingen mindre enn 7 dager før avreise må selskapet tilby omruting som innebærer avreise høyest 1 time før opprinnelig avreisetid og ankomst høyest 2 timer etter opprinnelig ankomsttid.
 
Blir man påført et tap som overgår det som følger av de standardiserte satsene må man fremlegge dokumentasjon på disse og kreve erstatning for disse. Slike utgifter vil man kun få dekket dersom årsaken til kanselleringen har vært innenfor flyselskapets kontroll og tapet man lider må i tillegg være påregnelig.
 

Rettigheter dersom flyet er forsinket

Dersom flyavgangen er vesentlig forsinket (dette må også ses i forhold til reisetiden) kan du kreve mat, drikke og eventuelt hotell. Mer spesifikt har du krav på mat og drikke når forsinkelsen er på:
 

 • 2 timer ved flygninger på opptil 1500 km
 • 3 timer ved flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 km og alle andre flygninger på mellom 1500 og 3500 km
 • 4 timer ved andre flygninger

 
Dersom flyet skulle være mer enn fem timer forsinket har du krav på å bli ombooket til nærmeste ledige avgang som vil bringe deg frem til din endelige destinasjon. Alternativt til ombooking kan du kreve å få refundert den delen av flyreisen som ikke har startet. Dersom flyturen din er delt opp i flere etapper og forsinkelsen medfører at det blir bortkastet å reise videre til den endelige destinasjon kan du kreve hele billetten refundert. Dersom du krever refusjon har du også krav på returbillett til ditt opprinnelige startpunkt.
 
Ved flyforsinkelser på mer enn tre timer har du rett på økonomisk kompensasjon dersom forsinkelsen ligger innenfor flyselskapets kontroll (her gjelder samme prinsipp som ved kanselleringer). Teknisk svikt liger normalt sett innenfor selskapets kontroll. Dårlig vær og streik er eksempler på ting som regnes utenfor flyselskapets kontroll.

Den økonomiske kompensasjonen ved flyforsinkelser

 

 • 250 euro for alle flyginger på maks 1 500 kilometer
 • 400 euro for alle flyginger innenfor EØS på mer enn 1 500 kilometer og utenfor EØS på mellom 1 500 og 3 500 kilometer
 • 600 euro for andre flyginger

 
Økonomisk tap utover dette må dokumenteres og kan søkes erstattet med hjemmel i luftfartsloven eller alminnelige erstatningsregler. Eksempeler på slike utgifter er foreksempel at du har booket forbindelse med annet selskap som du går glipp av eller hotellutgifter. Det er imidlertid en øvre for hvor mye man kan få ersttatet i henhold til rettspraksis og denne grensen er på rundt 41 000 kroner.
 

Dersom flyselskapet taper eller skader bagasjen

Mange benytter seg av reiseforsikringen for å få erstattet bagasjen dersom denne går tapt på flyreisen men dersom uhellet er ute og du ikke har reiseforsikring så kan du søke erstatning direkte hos flyselskapet. Det du da har krav på å få erstattet er da verdien av det som er tapt eller skadet begrenset opptil et maksbeløp som avhenger av hvilket land du reiser fra eller til. Vi snakker her om følgende beløpsgrenser for tapt bagasje:
 
Reiser man til eller fra en flyplass innenfor EU/EØS-området er beløpsgrensen cirka 10.000 kr. Denne grensen gjelder også for flygninger utenfor EU/EØS-området hvor avreiseland og ankomstland har følger Montreal-konvensjonen.
 
For flyreiser utenfor EØS der landene ikke følger Montreal-konvensjonen beregnes maksimumsbeløpet etter antall kg bagasje og maksbeløpet er cirka 170 kroner pr. kg bagasje. Her kan man komme svært uheldig ut fordi dersom det dreier seg om en skade på en eiendel bergenes det maksimale erstatningsbeløpet etter vekten på kun denne eiendelen etter samme sats på 170 kroner per kilo, med andre ord ingenting hvis vi snakker om ting av en viss verdi.
 
Bagasjen regnes som tapt av flyselskapet dersom du ikke har fått tilbake bagasen 21 dager etter ankomst. I likhet med reiseforsikringene kan du også kreve erstaning for utgifter til klær og andre nødvendige artikler som du må kjøpe i mellomtiden som følge av at bagasjen er borte men utgiftene må begrunnes i reelle behov.
 
Dersom du skal søke om erstatning for tapt flybagasje må du også være klar over at:

 • Flyselskapenes erstatningsansvar faller bort dersom man passasjeren kan anses som å ha medansvar for skaden for eksempel gjennom å pakke spesielt skjøre gjenstander i bagasjen eller fordi man ikke har pakket bagasjen på en forsvarlig måte.
 • Husk å alltid kontakte skranken på flyplassen dersom du opplever at bagasjen din er tapt eller skadet og få en skriftlig bekreftelse på dette. Du har en frist på å melde tap/skade på 7 dager etter at du mottok eller skulle ha mottatt bagasjen.

&

Posted in: Guider

Skriv en kommentar